کالای فیزیکی

کود مایع ازوتاپ

کود مایع ازوتاپ
کود مایع ازوتاپ
کود مایع ازوتاپ

کود مایع ازوتاپ

۶۰٫۰۰۰۵۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ازت سازنده مواد اصلي حيات گياهان مانند پروتئين، اسيدهاي آمينه، آميدها، آلكالوئيدها و كلروفيل است.

 ازوتاپ داراي بالاترین شدت اسيدزايي در مقايسه با كودهاي ازته خالص است.

 ازوتاپ فاقد ماده سمي بيورت موجود در كودهاي ازته مي باشد.

شكل بيورت يكي از معضلات محلولپاشي با اوره است كه وجود آن موجب مرگ سريع گياهان زراعي مي گردد.

در صورت مصرف خاكي برخلاف كودهاي اوراته موجب تقليل pH خاك در صورت مصرف مداوم در خاك مي گردد.

ازوتاپ داراي تركيبي از ازتهاي كندرها در خاك مي باشد.

با اكثر تركيبات شيميايي قابليت اختلاط دارد.